ชื่อศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ
ตำแหน่งรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
วันเดือนปีเกิด28 ตุลาคม พ.ศ.2498
อายุ68 ปี
วุฒิการศึกษารางวัลและผลงานเด่น ตำแหน่งสำคัญในอดีต